خسرو نعمت اللهی

نام و نام خانوادگی خسرو نعمت اللهی
تحصیلات كارشناسی ارشد
سمت کارشناس ارشد شبکه و امنیت