سیدباقر حسینی لاریجانی
سیدباقر حسینی لاریجانی

نام و نام خانوادگی سیدباقر حسینی لاریجانی
تحصیلات كارشناسی ارشد
سمت رئیس هیات مدیره